Actele Administrative Irevocabile

Forma principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice o reprezintă actele juridice.Unele din aceste acte sunt emise potrivit dreptului comun, însă nu constituie obiect de studiu al dreptului administrativ.[1]

Această disciplină juridică studiază numai actele juridice emise de autorităţile publice, în calitate de subiecte de drept învestite cu prerogative de putere publică.

Actele emanate de la autorităţile administraţiei publice, în regim de putere publică, poartă denumirea generică de acte administrative.Noţiunea de act administrativ, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, are două sensuri:

  • În sens restrâns, actul administrativ este actul cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.Deşi legea nu prevede în mod expres, actul administrativ stricto sensu reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă a autorităţilor publice.[2]
  • În sens larg, prin act administrativ înţelegem orice act juridic emanat de la autorităţile publice în regim de putere publică;

[1] Anton Trailescu, Drept administrativ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, Ediţia a-IV-a,2008, p. 179.

 

[2] Ibidem.