Achizitii Publice

  • Estimarea valorii contractului de achiziţie publică : procedeu de evaluare a unei achiziţii, în vederea includerii în programul anual de achiziţii.

 

  • Contract de achiziţie publică: (art.3,lit. “b “din ordonanţă) “contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant”

 

  • Fonduri publice : (art.3,lit. “h” din ordonanţă) “sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului , bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor piblice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale”

 

  • Ofertă : (art.3,lit.”l” din ordonanţă) “documentaţie care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară” în concordanţă cu cerinţele autorităţii contractante, concretizate prin caietul de sarcini şi fişa de date a achiziţiei.

 

  • Comisie de evaluare : grup de specialişti desemnaţi să deschidă, să analizeze şi să verifice ofertele şi documentele care însoţesc ofertele şi să stabilească oferta câştigătoare.