Contestatia in Anulare in Procesul Civil

Calea de atac ordinară la îndemâna părţii interesate, care nu este ţinută să-şi încadreze cererea în anumite motive strict prevăzute de lege rămâne apelul, iar căile extraordinare de atac, care pot fi exercitate de către partea interesată numai în cazurile şi condiţiile reglementate expres de normele procesuale, reunesc: recursul, contestaţia în anulare, revizuirea.

Decurgând din principiile de exercitare a căilor de atac, ca regulă fundamentală în materie, se constată că noul Cod de procedură civilă reglementează expres ordinea de exercitare a căilor de atac, în sensul că, atâta vreme cât partea are deschisă o cale de atac ordinară, ea nu poate exercita o cale extraordinară de atac [art. 459 alin. (1) NCPC].

Astfel, dacă apelul nu este exercitat, deşi este prevăzut de lege, contestaţia în anulare nu poate fi formulată, iar în privinţa raportului dintre apel şi recurs, noul Cod de procedură civilă cuprinde reglementări speciale .

În cazul revizuirii, soluţia impusă de art. 459 NCPC se menţine în egală măsură, calea de atac extraordinară nefiind deschisă părţii dacă aceasta are deschis apelul.

între căile de atac extraordinare, care pot fi exercitate şi concomitent, noul Cod de procedură civilă prevede că recursul se soluţionează cu prioritate, astfel că în raportul dintre acesta şi contestaţia în anulare, cea din urmă se analizează numai după ce se judecă recursul.

Recursul şi revizuirea, care se pot exercita de asemenea şi concomitent, potrivit alineatului final al aceluiaşi text, vor fi soluţionate în ordinea dată de lege, respectiv mai întâi recursul, astfel că, dacă revizuirea viza acelaşi motiv, se va impune soluţia din recurs.

Noul Cod de procedură civilă menţine şi clasificarea care distinge în funcţie de instanţa care este competentă să le soluţioneze între căi de atac de reformare, prin care se realizează controlul judiciar şi care sunt soluţionate de instanţele superioare şi căi de atac de retractare, care se adresează chiar instanţelor care au pronunţat hotărârea respectivă şi care vizează retragerea propriei hotărâri şi pronunţarea alteia, legale.